Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Om webbplatsen

Här kan du ta del av information om cookies och hur vi behandlar personuppgifter.

Moxy använder cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 

Integritetspolicy

Vem vi är och vad vi gör

Moxy Identity Services AB, org. nr. 559300-2701 med dotterbolag (fortsättningsvis Moxy, 'vi', 'vår', 'oss', 'bolaget'), utför säkerhetsklassade analyser och kontroller av företag och arbetsplatser i syfte att motverka arbetslivskriminalitet och främja sund konkurrens.

Moxy är personuppgiftsansvarig för denna websida.

Introduktion av vår integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi vilken typ av personlig information vi samlar in när du använder våra tjänster, för vilket syfte informationen samlas in och hur vi behandlar personuppgifterna. Policyn gäller för hela koncernen och koncernbolagens samtliga applikationer, tjänster och webbplatser, oavsett hur du använder eller får åtkomst till dem.

Genom att använda våra tjänster accepterar du villkoren i denna integritetspolicy.

Om du har frågor eller funderingar kring policyn, eller i övrigt om hur Moxy behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta Moxys dataskyddsombud på dataskyddsombud@moxyid.com. För andra kontaktuppgifter, se sidfoten på denna sida.

Insamlad data

Personuppgifter är information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser. Även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Begreppet ”behandling” av personuppgifter omfattar all form av hantering av dessa uppgifter. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis i samband med att du besöker vår webbplats, köper en tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

På vilken grund behandlar Moxy dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för behandlingen och att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ändamålet. Moxy behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • För att vi ska kunna fullgöra ett avtal – exempelvis för att tillhandahålla eller administrera en beställd tjänst.
 • För att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • Då vi har ett berättigat intresse, exempelvis för att kunna besvara förfrågningar eller kommunicera med dig om liknande tjänster som du tidigare köpt.
 • Då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Var och hur länge sparas dina personuppgifter?

All Moxys personuppgiftsbehandling sker inom EU.

Personuppgifterna behandlas bara så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, förutsatt att inte annat följer av lag eller krävs för att bevaka Moxys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

Personuppgifter i applikationer och tjänster sparas i regel i högst 42 dagar.

När det gäller kontaktuppgifter behålla vi sådan information så länge vi är i kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss under en period av 12 månader kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter vid den tidpunkten.

När det gäller personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer vi att lagra dem tills du återkallar ditt samtycke. Därefter kommer personuppgifterna antingen att raderas eller anonymiseras. 

Vem delar vi dina personuppgifter med? 

Vi delar endast dina personuppgifter inom Moxys företagskoncern, eller med auktoriserade tredje parter eller redovisade underleverantörer, om inte annat följer av lag eller myndighetsföreskrifter eller är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller utöva Moxys rättsliga intressen.

De tredje parter som redovisas ovan får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Syftet är alltid att erbjuda våra tjänster eller svara på dina frågor.

Dina rättigheter

Som individ vars personuppgifter behandlas av oss har du följande rättigheter:

 • Rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 
 • Rätt att få felaktiga personuppgifter hänförliga till dig rättade utan onödigt dröjsmål. 
 • Rätt att (under vissa omständigheter) få dina personuppgifter raderade. 
 • Rätt att (under vissa omständigheter) begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 
 • Rätt att (under vissa omständigheter) få de personuppgifter du har lämnat till oss och få dem överförda till annan part (dataportabilitet).  
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån det är baserat på vårt berättigade intresse. 
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 
 • Rätt att efter att ha framfört klagomål till oss, lämna in ett klagomål till Datainspektionen angående vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst ta kontakt med oss på gdpr@moxyid.com för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, uppdaterade samt för att få uppgifter korrigerade eller raderade.

Om du vill bli bortglömd, använda din rätt till dataportabilitet, begära ut ett registerutdrag eller framför ett klagomål, ber vi dig kontakta oss på e-postadressen ovan för ytterligare instruktioner för hur du skall gå till väga.

Tillägg om uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att göra uppdateringar och ändringar av vår integritetspolicy. Vi publicerar då en uppdaterad version på vår webbplats. Vi rekommenderar därför användare av våra tjänster att med jämna mellanrum ånyo ta del av policyn.

2024-06-05